Exit_BTN

Privacystatement voor het bezoeken en gebruiken van de website van Jack´s casino.

Privacystatement

De website van Jack’s Casino (www.jackscasino.nl) wordt beheerd door JVH gaming & entertainment B.V. (hierna: “JVH”). Wij willen u in dit Privacystatement informeren over het privacybeleid en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegeven(s) die worden verzameld. Denk bij persoonsgegevens bijvoorbeeld aan naam, geboortedatum of e-mailadres. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gasten / gebruikers van de (mobiele) website www.jackscasino.nl (waaronder ook apps). Daarnaast is het van toepassing op de diensten en producten die zijn gelinkt aan de website, zoals (online) promoties, nieuwsbrieven, beurzen, acties en prijsvragen.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Bij de verwerking van persoonsgegevens treden wij, JVH gaming & entertainment B.V., als verantwoordelijke op. Wij hebben deze verwerking ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft altijd zelf de keuze of u uw persoonsgegeven(s) wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten op of via de website is het verwerken van persoonsgegevens door ons noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en daarom moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat u ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze (mobiele) website.

Uw gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van verschillende van onze diensten, zo kunnen wij bijvoorbeeld de door u ingevoerde gegevens combineren met de gegevens die wij hebben verkregen door het gebruik van cookies op onze website (zie hier ons Cookiestatement). Op basis van die gegevens kunnen wij een profiel opstellen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de JVH, kunt u ons dit melden (zie ‘Contact’ voor de contactgegevens).

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :
a. om de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
b. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
c. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
d. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
e. om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
f. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en uitvoeren van de Wet op de Kansspelen.
g. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons diensten leveren, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief. Hierbij worden (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel gebruikt voor het uitvoeren van de door ons opgedragen dienst. Wij kunnen bepaalde anonieme gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd. In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van onze diensten te garanderen.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de Wbp. Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Tevens zullen wij conform de wettelijke verplichting voldoen aan de meldplicht bij een inbreuk op uw persoonsgegevens.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit Privacystatement willen wij daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u ons per e-mail of per post bereiken (zie gegevens onder 'Contact'). Ook kunt u doorgeven dat u het niet langer op prijs stelt dat wij uw persoonsgegevens combineren tot een profiel, uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van gerichte aanbiedingen of wanneer u niet meer per e-mail of via een ander kanaal informatie en aanbiedingen wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen en u dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen, zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd.

Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht per post of e-mail, afhankelijk van het kanaal waarmee u met ons contact heeft opgenomen.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Uw gegevens worden in de regel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, wordt altijd een passend beschermingsniveau gewaarborgd door alleen samen te werken met partners die zich houden aan de internationale 'safe harbor' privacy regelgeving of partners die zich bevinden in door de Europese Unie goedgekeurde landen met voldoende regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

KINDEREN

De diensten die door JVH worden aangeboden zijn niet bedoeld voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Wanneer we informatie ontvangen van iemand die jonger dan 18 jaar is houden we het recht om het te verwijderen. CONTACT De website www.jackscasino.nl wordt beheerd door JVH gaming & entertainment B.V. Per e-mail kunt u altijd contact opnemen via het e-mailadres info@jvh.nl. Per post is het contactadres: JVH gaming & entertainment B.V., postbus 2156, 5202 CD te ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van ‘Cookie- en Privacystatement’.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYSTATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit Privacystatement aan te passen. We adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit Privacystatement is gewijzigd op 14 september 2016.