Exit_BTN

Jack's Casino Club

ALGEMENE VOORWAARDEN

Jack’s Casino Club

 

De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Jack’s Casino Club, een initiatief van JVH gaming & entertainment B.V., hierna te noemen “Jack’s Casino”. Deze Algemene Voorwaarden regelen de verhouding tussen de gasten (deelnemers) enerzijds en Jack’s Casino anderzijds.

 

1.       INHOUD VAN HET JACK’S CASINO CLUB LOYALITEITSPROGRAMMA

1.1. Gasten van Jack’s Casino kunnen kiezen uit een van de twee onderstaande manieren om deel te nemen aan Jack’s Casino Club, te weten;

  1) via een digitale spaarkaart die opgeslagen kan worden op de telefoon (iOS of Android), of;

  2) via een fysieke pas.

1.2. Beide deelnamevormen worden aangeboden in vier niveaus (levels): Bronze, Silver, Gold en Diamond (in deze volgorde per niveau oplopend). De bronzen fysieke en digitale spaarpas zijn voor iedereen toegankelijk. De overige niveaus kunnen worden toegekend naar inzicht van en door de vestigingsverantwoordelijke van een deelnemende vestiging van Jack’s Casino, of door het verzamelen van het benodigde aantal muntjes om het volgende niveau te bereiken. Het aantal benodigde muntjes voor het volgende niveau is inzichtelijk op uw persoonlijke pagina van Jack’s Casino Club.

1.3. De digitale of fysieke pas bestaat uit een persoonlijk identificatienummer en is via de deelnemende vestigingen van Jack’s Casino verkrijgbaar als u zich online als deelnemer heeft geregistreerd. In de deelnemende vestigingen van Jack’s Casino wordt de mogelijkheid tot registratie aangeboden. Op de speciale Jack’s Casino Club website wordt u met uw e-mailadres en wachtwoord gekoppeld aan een unieke QR-code en bent u automatisch lid van Jack’s Casino Club.

1.4. Met uw digitale of fysieke pas dient u bij ieder bezoek aan een deelnemende vestiging van Jack’s Casino in te checken bij het daarvoor bestemde incheckpunt. Met iedere incheck bij uw bezoek aan een van de deelnemende vestigingen van Jack’s Casino, spaart u voor extra voordelen.

1.5. Per 24 uur wordt maximaal één bezoek aan een van de deelnemende vestigingen meegeteld voor het opbouwen van spaartegoeden. Checkt u meerdere malen in bij één vestiging, of checkt u bij meerdere deelnemende vestigingen van Jack’s Casino in gedurende die periode, dan telt uitsluitend het eerste bezoek. De resettijd van inchecken is om 05:00 uur. 

1.6. Jack’s Casino verbindt wisselende spaartegoeden en voordelen aan deelname aan Jack’s Casino Club. Informatie over de actuele spaartegoeden en voordelen is te allen tijde inzichtelijk op de persoonlijke online pagina van de deelnemer bij Jack’s Casino Club, evenals in de deelnemende vestigingen.

 

2.       DEELNAME

2.1. Iedereen die een deelnemende vestiging van Jack’s Casino bezoekt, kan op persoonlijke titel aan Jack’s Casino Club deelnemen. Het enige wat u hoeft te doen is uzelf in te schrijven via de website en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, waardoor u instemt met de toepasselijkheid ervan. Lidmaatschap van bedrijven en/of rechtspersonen is niet mogelijk.

2.2. Deelname aan Jack’s Casino Club en de fysieke en digitale passen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan andere personen. De digitale en fysieke passen bevatten uw gegevens en zijn daarom ook herleidbaar tot u. Wel blijft de fysieke pas te allen tijde eigendom van Jack’s Casino.

2.3. Per persoon is registratie van maximaal één account bij Jack’s Casino Club toegestaan.

2.4. Personen jonger dan 18 jaar, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van Jack’s Casino Club, zijn uitgesloten van deelname.

2.5. De inschrijving dient te worden gedaan met een geldig e-mailadres. JVH gaming & entertainment B.V. is te allen tijde gerechtigd een account dat is geregistreerd met een ongeldig e-mailadres te blokkeren en/of te verwijderen. Het eventuele opgebouwde saldo op een account dat is geregistreerd met een ongeldig e-mailadres komt op dat moment onherroepelijk te vervallen.

2.6. JVH gaming & entertainment B.V. is te allen tijde gerechtigd accounts die zes maanden niet zijn gebruikt te blokkeren.

2.7. JVH gaming & entertainment B.V. is te allen tijde gerechtigd accounts die twaalf maanden niet zijn gebruikt te verwijderen. Het eventuele opgebouwde saldo van dat account komt op dat moment onherroepelijk te vervallen.

 

3.      VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. Bij registratie voor Jack’s Casino Club en door acceptatie van deze ter beschikking gestelde Algemene Voorwaarden geeft u als deelnemer van Jack’s Casino Club uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door JVH gaming & entertainment B.V., Krijco Amusement B.V. en JOI Gaming Ltd.. Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk bij deelname aan Jack’s Casino Club. Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens niet wenst, is deelname aan Jack’s Casino Club niet mogelijk.

3.2. Jack’s Casino is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal zich houden aan de wettelijke verplichtingen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), dan wel de Europese Verordening 2016/679.

3.3. Jack’s Casino zal gegevens, bestaande uit uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en – indien mogelijk – uw Facebookaccount verwerken. 

3.4. Deze verwerking van persoonsgegevens is bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld en zal tevens door Jack’s Casino worden geregistreerd. Een kopie van de registratie ligt bij JVH gaming & entertainment B.V. te ’s-Hertogenbosch ter inzage en kunt u te allen tijde opvragen. Ook kunt u deze registratie op verzoek laten wijzigen, beperken of verwijderen door dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Jack’s Casino. U dient een afschrift van uw legitimatiebewijs met het schriftelijke verzoek of verzoek per e-mail mee te zenden, zodat Jack’s Casino u kan identificeren.

3.5. Jack’s Casino verwerkt uw gegevens met als doel u te informeren over opgebouwde spaartegoeden, speciale acties en acties die voor u interessant zouden kunnen zijn. Ook past Jack’s Casino profilering toe, zodat de geregistreerde gegevens ertoe bijdragen dat Jack’s Casino u als gast beter leert kennen en daardoor beter in staat zal zijn om op uw wensen en behoeften in te spelen. Ook worden uw gegevens gebruikt om u aanbiedingen te doen over nieuwe (online) producten van JVH gaming & entertainment B.V., JOI Gaming Ltd. en Krijco Amusement B.V.. Als deelnemer aan Jack’s Casino Club ontvangt u regelmatig informatie over aanbiedingen en producten en belangrijke informatie rondom het spelaanbod en aanverwante producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Jack’s Casino of via de afmeldlink onderaan een e-mail van Jack’s Casino. Voor deelname aan Jack’s Casino Club blijft het echter noodzakelijk om bepaalde systeemmails aan u te verzenden, zoals de e-mails om uw wachtwoord te resetten of een voucher te ontvangen waarmee u uw gekozen cadeau kunt ophalen.

3.6. De persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk, te weten voor de duur van uw deelname aan Jack’s Casino Club.

3.7. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit wettelijk is toegestaan of voortvloeit uit een wettelijke verplichting, zulks in het aanmeldingsformulier staat vermeld of dit in het kader van de uitgave, het gebruik en de verrekening van de bezoeken en voordelen van Jack’s Casino Club noodzakelijk is.

3.8. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform het JVH Privacy Statement verwerkt. Deze staat online op https://www.jackscasino.nl/privacystatement.

3.9. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Volg de procedure zoals weergegeven in punt 10 van deze Algemene Voorwaarden voor het indienen van een klacht. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

4.       AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Jack’s Casino kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van en frauduleus handelen met de deelname aan Jack’s Casino Club, of voor mogelijke gevolgen van vertraging bij de vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde pas.

4.2. Wanneer er onduidelijkheid zou ontstaan over de gespaarde tegoeden of te verkrijgen voordelen, dan is de informatie die in de administratie van Jack’s Casino Club staat vermeld, bepalend behoudens door de pashouder te leveren tegenbewijs.

 

5.       VERLIES OF DIEFSTAL

5.1. In geval van verlies, diefstal of misbruik van uw fysieke of digitale pas dient u dit zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden bij een deelnemende vestiging van Jack’s Casino of door dit schriftelijk, dan wel per e-mail, te melden aan Jack’s Casino. U dient een afschrift van uw legitimatiebewijs met dit verzoek mee te zenden, zodat wij u kunnen identificeren. Uw gegevens worden genoteerd en uw oude pas wordt geblokkeerd. U ontvangt in de vestiging een nieuwe pas.

 

6.      BEËINDIGING DEELNAME

6.1. U kunt op elk moment uw deelname aan Jack’s Casino Club beëindigen door Jack’s Casino daarvan schriftelijk in kennis te stellen of dit in een van de deelnemende vestigingen van Jack’s Casino kenbaar te maken aan het personeel. Bij deelname met een fysieke pas, dient u de pas bij schriftelijke beëindiging mee te sturen met uw verzoek tot beëindiging. Bij beëindiging via een van deelnemende vestigingen van Jack’s Casino, dient u de pas ter plaatse in te leveren.

6.2. Bij beëindiging vervallen automatisch uw opgebouwde tegoeden. De beslissing tot beëindiging van uw deelname is onomkeerbaar.

6.3. In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, indien u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan Jack’s Casino Club, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan Jack’s Casino en/of haar partners, is Jack’s Casino gerechtigd, onder voorbehoud van al haar overige rechten, uw deelname aan Jack’s Casino Club met onmiddellijke ingang in te trekken.

 

7.       WIJZIGING / BEËINDIGING PROGRAMMA

7.1. Deelnemers aan Jack’s Casino Club kunnen profiteren van speciale aanbiedingen en extra voordelen. Deze aanbiedingen worden door Jack’s Casino samengesteld. Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt. De aard, invulling en geldigheidsduur worden bepaald door Jack’s Casino.

7.2. Jack’s Casino is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle voorgaande voorwaarden. Door deelname aan en gebruik van Jack’s Casino Club na de datum van wijziging, stemt de deelnemer in met de wijzigingen.

7.3. Jack’s Casino is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van het programma.

 

8.       CORRESPONDENTIE

8.1. Correspondentie door Jack’s Casino aan de deelnemers van Jack’s Casino Club zal worden gezonden naar het laatste (e-mail)adres dat door de deelnemer is opgegeven, in de database staat geregistreerd en waar toestemming door de deelnemer voor is gegeven. Jack’s Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve adressering of verzending van correspondentie.

8.2. Naamswijzigingen, (e-mail)adreswijzigingen en andere wijzigingen welke voor Jack’s Casino belangrijk zijn in verband met deelname aan Jack’s Casino Club, dienen zelf via de persoonlijke pagina op de website gewijzigd te worden. U kunt ook een brief of een verhuiskaart sturen, onder vermelding van uw volledige persoonsgegevens, gericht aan Jack’s Casino, t.a.v. Marketing / Juridische Zaken, Postbus 2156, 5202 CD ’s-Hertogenbosch. Telefonisch doorgeven van wijzigingen is niet mogelijk.

 

9.      KLACHTEN

9.1. Klachten en/of opmerkingen over Jack’s Casino Club kunt u per e-mail of per post indienen. Per e-mail dient u uw correspondentie te richten aan marketing@jackscasino.nl. Per post aan: Jack’s Casino, t.a.v. Marketing / Juridische Zaken, Postbus 2156, 5202 CD ’s-Hertogenbosch. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:

Uw naam, adres en een telefoonnummer en/of e-mailadres.

Een duidelijke omschrijving van uw klacht.

De specifieke actie waar uw klacht over gaat (naam, datum en plaats, indien van toepassing).

9.2. U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn nemen wij de klacht in behandeling en houden wij u schriftelijk op de hoogte van de afwikkeling van de klacht. Mochten uw gegevens niet compleet zijn en/of ontbreken, dan trachten wij altijd met u in contact te treden. Wij streven ernaar de klacht binnen vier weken na bevestiging af te wikkelen. Uw klacht wordt behandeld door onze afdeling Marketing & Communicatie en/of Juridische Zaken.

9.3. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is afgehandeld, dan kunt u zich tot de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl) wenden.

 

10.     TOT SLOT

10.1. Jack’s Casino is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle voorgaande voorwaarden. Door deelname aan en gebruik van Jack’s Casino Club na de datum van wijziging, stemt de deelnemer in met de wijzigingen.

10.2. Jack’s Casino is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving Jack’s Casino Club te staken. In geval van beëindiging van Jack’s Casino Club wordt de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

10.3. Jack’s Casino is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortkomt uit deelname aan Jack’s Casino Club.

10.4. Jack’s Casino is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van (een actie van) Jack’s Casino Club of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.

10.5. Jack’s Casino zal, waar van toepassing, op uitgedeelde prijzen kansspelbelasting afdragen.

10.6. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van Jack’s Casino.

10.7. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en op Jack’s Casino Club.

10.8. Door deel te nemen aan Jack’s Casino Club verklaart de deelnemer akkoord te gaan met en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jackscasino.nl/club en bij de deelnemende vestigingen van Jack’s Casino in hardcopy verkrijgbaar.