Jack's Casino Algemene actievoorwaarden zomeractie

Algemene voorwaarden Jack's Casino Zomeractie

Algemene actievoorwaarden Jack’s Casino Zomeractie 2024

Win Extra Cash

 

Algemene actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Jack’s Casino Zomeractie Win Extra Cash 2024” (de ‘Actie’).
 2. De Actie wordt aangeboden door JVH gaming B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch en is ter promotie van de vestigingen die handelen onder de naam Jack’s Casino  (hierna: “Jack’s Casino”).

 

Duur

 1. Deze Actie loopt van maandag 13 mei 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024 (de ‘Actieperiode’).

 

Deelname Jack’s Casino Zomeractie

 1. Deelname aan de Actie is gratis en alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 2. Gasten kunnen deelnemen aan het promotioneel kansspel door gedurende de Actieperiode een van de vestigingen van Jack’s Casino te bezoeken. Bij een bezoek aan een van de vestigingen van Jack’s Casino ontvangt de gast bij binnenkomst één lot. Iedere gast heeft gedurende de Actieperiode recht op maximaal één deelnamelot per dag. De deelnameloten worden tot 6 juni 2024 12.00 uur uitgedeeld.
 3. Alleen gasten die op rechtmatige wijze een deelnamelot hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan de Actie.
 4. De trekkingen (vier) vinden plaats op donderdag 6 juni 2026 tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Er worden tijdens de trekkingen per prijs 1 winnend lotnummer en 4 reserve lotnummers geloot.
 5. Om deel te kunnen nemen aan de trekkingen dienen gasten hun deelnamelot(en) uiterlijk donderdag 6 juni 2024 14.00 uur te activeren via http://www.jackscasino.nl/acties/zomer. Het activeren van een deelnamelot geschiedt door het invullen van het lotnummer en de vestiging waarin je wordt verwacht op de Uitreikingsavond conform artikel 10 van deze actievoorwaarden.
 6. De trekkingen geschieden op onpartijdige wijze door middel van een loterijcomponent in het systeem van een externe leverancier (Magneds te Tilburg). Per prijs zal er één trekking plaatsvinden waarbij er vijf lotnummers worden geloot. Het eerste lotnummer is de winnaar, de overige vier lotnummers zijn reservewinnaar (op volgorde). Mocht de eigenaar van het winnende lot op welke manier dan ook geen recht hebben op deze prijs, bijvoorbeeld doordat hij of zij niet aanwezig is tijdens de uitreikingsavond of het lot op een onrechtmatige manier verkregen heeft, zal het lot van de 1e reservewinnaar het winnende lot zijn van de prijs. Dit proces wordt herhaald totdat alle lotnummers voor die prijs zijn doorlopen en een rechtmatige winnaar is aangewezen. Op het moment dat alle vijf de lotnummers zijn uitgesloten van de prijs en hieruit geen rechtmatige winnaar is aangewezen, vervalt de betreffende prijs en zal deze niet worden uitgekeerd.
 7. Deelnemers maken uitsluitend kans op één prijs per deelnamelot.
 8. Winnende lotnummer en reservelotnummers nemen deel aan de overige trekkingen.
 9. De uitreiking van de prijzen (hierna te noemen: “de Uitreikingsavond”) vindt plaats op donderdag 6 juni 2024 tussen 20.00 uur en 21.00 uur.
 10. De gast is verplicht om tijdens de Uitreikingsavond in de vestiging aanwezig te zijn die hij/zij aangegeven heeft tijdens de registratie van de Win Extra Cash deelnameloten. Wanneer een prijs valt op een lotnummer waarvan de eigenaar zich op dat moment niet in de vooraf door hem/haar aangegeven vestiging bevindt, vervalt het recht op de prijs.
 11. Er wordt tijdens de bekendmaking van de winnende lotnummers (vanaf 20.00 uur) per telefoon contact opgenomen met de vestigingen waar de winnende loten zijn gevallen. In de vestiging worden de winnende lotnummers getoond via Narrowcasting en worden zij omgeroepen. De winnaars dienen zich binnen drie minuten (na bekendmaking van het winnende lotnummer) te melden bij de vestigingsverantwoordelijke. Deze controleert het lotnummer van de gast en bevestigt de prijs. Als de gast met het winnende lotnummer niet aanwezig is in de vestiging die hij/zij heeft aangegeven tijdens de registratie, wordt er door de voornoemde vestiging telefonisch contact opgenomen met Jack’s Casino. Er wordt dan direct een nieuw (reserve) lotnummer aangewezen conform artikel 6 van deze Actievoorwaarden.
 12. Personen jonger dan 24 jaar, medewerkers en familieleden van Jack’s Casino en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.
 13. Deelnemers die zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen (hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, hetzij via een (on)vrijwillig toegangsverbod) zijn uitgesloten van deelname aan de Actie en komen niet in aanmerking voor een prijs. Tijdens de Uitreikingsavond wordt door ons gecontroleerd of een deelnemer op dat moment uitgesloten is van deelname aan kansspelen. Als dit het geval is wordt geen toegang verleend tot de vestiging en vervalt enig recht op een prijs.  
 14. Deelnemers aan de Actie die in strijd handelen met deze actievoorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de aanbiedingen worden uitgesloten van deelname aan de Actie en komen niet in aanmerking voor een prijs.  
 15. Jack’s Casino organiseert dit promotioneel kansspel in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Prijzenpot Jack’s Casino Zomeractie

 1. Tijdens de trekkingen worden vier cheques, in onderstaande volgorde, verloot onder alle geactiveerde deelnameloten:
 • 1x  cheque €10.000,- CASH
 • 1x  cheque € 7.500,- CASH
 • 2x  cheque € 5.000,- CASH
 1. Het cashbedrag wordt op een overeengekomen datum, tussen winnaar en casinomanager, uitgekeerd.

 

Privacy

 1. Persoonsgegevens die Jack’s Casino in het kader van deelname aan de Actie verkrijgt worden – indien en voor zover wettelijk toegestaan – opgenomen in haar gegevensbestand dat wordt gebruikt om de deelnemer op de hoogte te brengen van verdere informatie, acties en aanbiedingen van Jack’s Casino, e.e.a. conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventueel daarop gebaseerde aanverwante regelgeving.
 2. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacy verklaring verwerkt. De privacy verklaring staat online op www.jackscasino.nl/privacystatement

 

Klachtenprocedure

 1. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bent u van mening dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze Gedragscode, dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: kwaliteit@jvh.nl óf per post:

Jack’s Casino

T.a.v. Quality & Assurance

Postbus 2156

 1. ‘s-Hertogenbosch
 1. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:
 • Uw naam, adres, telefoon en/of email.
 • Een duidelijke omschrijving van uw klacht.
 • De specifieke actie waar uw klacht over gaat (naam, datum en plaats).
 1. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn nemen wij de klacht in behandeling en houden wij u schriftelijk op de hoogte van de afwikkeling van de klacht. Mochten uw gegevens niet compleet zijn, dan zult u dit van ons vernemen Uw klacht zal in beginsel binnen vier weken na de ontvangstbevestiging van de klacht worden afgewikkeld. Uw klacht wordt behandeld door onze afdeling Quality & Assurance en/of Juridische Zaken.

 

Tot slot

 1. Jack’s Casino is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten en/of enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
 2. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van Jack’s Casino.
 3. Jack’s Casino behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden eenzijdig aan te passen.
 4. Jack’s Casino zal, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
 5. Door deel te nemen aan de Actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met - en kennis te hebben genomen van - de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.jackscasino.nl en zijn bij elke vestiging in hardcopy verkrijgbaar. Deelname geschiedt op eigen risico.
 6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar kwaliteit@jvh.nl.