Jack's Casino Actievoorwaarden Libéma Open winactie

Algemene actievoorwaarden 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win twee tickets voor de Libéma Open in Rosmalen!’ (de ‘Actie’).
2. De Actie wordt aangeboden door JVH gaming B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch en is ter promotie van de vestigingen die handelen onder de naam Jack’s Casino  (hierna: “Jack’s Casino”). 
 

Duur

1. Deze Actie loopt van maandag 20 mei 2024 tot en met vrijdag 31 mei 2024 (de ‘Actieperiode’). Deelname na de Actieperiode is niet meer mogelijk.
 
 

Actievoorwaarden

1. Gasten komen enkel in aanmerking voor deelname aan de Actie, indien zij 24 jaar of ouder zijn. Wij behouden ons het recht voor om dit te controleren, waaronder maar niet beperkt tot het opvragen van (een kopie van) een identiteitsdocument. 
2. Deelname aan de Actie geschiedt doordat de deelnemer zich in de Actieperiode aanmeldt via een registratie op de actiewebsite. Dit kan enkel door op https://www.jackscasino.nl/tennis de volgende gegevens in te  vullen:  voor- en achternaam, emailadres, geboortedatum en de voorkeursdagen om het event te bezoeken. Door het invullen van deze gegevens verklaren deelnemers akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze actievoorwaarden zonder enig voorbehoud of beperking. 
3. Deelnemers kunnen maximaal één keer in het trekkingsbestand voorkomen en maximaal één prijs winnen. 
4. De prijs van deze Actie bestaat uit twee reguliere dagtickets voor de Libema Open op dat plaatsvindt tussen 8 – 16 juni 2024 in het Autotron te Rosmalen, (totale prijswaarde: 70 euro). In totaal zal Jack’s Casino de prijs van twee tickets vergeven aan 35 (aparte) winnaars.  
5. De winnaars van deze Actie erkennen uitdrukkelijk en gaan ermee akkoord dat:
a. De prijs van deze Actie niet inwisselbaar is voor contanten, goederen en/of andere diensten.
b. De prijs van deze Actie niet overdraagbaar is aan derden.
c. Jack’s Casino geheel naar eigen inzicht kan bepalen op welke speeldag van de Libéma Open 2024 de twee tickets geldig zijn.  
6. Een winnaar van de prijs wordt bepaald door middel van een trekking uit alle succesvolle aanmeldingen op de actiewebsite. Er zullen 35 trekkingen plaatsvinden om zo tot 35 aparte winnaars te komen. Een winnaar zal niet worden meegenomen in de volgende trekking(en) van deze Actie. De trekkingen geschieden op willekeurige/onpartijdige wijze en vinden plaats op maandag 3 juni 2024.
7. De winnaars ontvangen spoedig na de trekking bericht op het bij ons bekende e-mailadres. Indien een winnaar niet binnen twee dagen reageert op het hierboven beschreven bericht, vervalt het recht op de prijs en zal er een nieuwe trekking plaatsvinden. Dit proces wordt herhaald totdat een geldige winnaar is bepaald.
8. Als een winnaar de prijs niet in ontvangst wil nemen dan wel op grond van deze actievoorwaarden niet in aanmerking komt voor de prijs, zal er eveneens een nieuwe trekking plaatsvinden. 
9. Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.  
10. Wij behouden het recht voor om in geval van overmacht de Actie op te schorten dan wel te beëindigen, alsook niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van onze wil is die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert.
11. Wij behouden het recht voor om deze actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. Eventuele wijzigingen van deze actievoorwaarden worden tijdig naar deelnemers gecommuniceerd. 
12. Deelnemers aan de Actie die in strijd handelen met deze actievoorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de aanbiedingen worden uitgesloten van deelname aan de Actie en komen niet in aanmerking voor de prijs van de Actie.   
13. Een vraag of klacht met betrekking tot deze Actie kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij:  
JVH gaming & entertainment B.V.
t.n.v. Actie ‘Win twee tickets voor de Libéma Open in Rosmalen!’
Europalaan 26
‘s-Hertogenbosch, 5232 BC
Nederland
mits voorzien van een deugdelijke motivering en vermelding van uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail). Wij streven ernaar eventuele klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na bevestiging dat wij de klacht in behandeling nemen, af te handelen. 
14. Op deze Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15. De door deelnemers verstrekte gegevens worden conform de Algemene Verordening gegevensbescherming en het privacy beleid verwerkt. De actuele privacyverklaring kan online worden geraadpleegd op: https://www.jackscasino.nl/privacystatement.